കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ജനുവരി 25-ാം തിയതി തിങ്കളാഴ്ച പകൽ 1 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.

തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി 15 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാകും കാറ്റ് .വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി 19 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും പൂവാറിന് തെക്ക് ഭാഗത്തും വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും 36 കിലോമീറ്ററാണ് കാറ്റിൻറെ വേഗത.തീരക്കടലിൽ അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും 4 മുതൽ 7 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും.തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 11 കിലോമീറ്ററോളം.

ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി 13 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാകും കാറ്റ് .വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി 15 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറവും പൂവാറിന് തെക്ക് ഭാഗത്തും വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും 33 കിലോമീറ്ററാണ് കാറ്റിൻറെ വേഗത.

ബുധനാഴ്ച അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി 16 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം18 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വേഗതയിലാകും കാറ്റ് .വിഴിഞ്ഞം മുതൽ പൂവാർ വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും പരമാവധി16 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം 33 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വേഗതയിലാകും കാറ്റ് പൂവാറിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും 36 കിലോമീറ്ററാണ് കാറ്റിൻറെ വേഗത.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 1 മണിക്ക്.