ഐ എം ഡി ഭൂപടങ്ങൾ

ചുവന്ന പൊട്ടുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ പോകരുതെന്നാണ് ഐ എം ഡി യുടെ നിർദേശം.