ഐ എം ഡി ഭൂപടങ്ങൾ

ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന പൊട്ടുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പണിക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ഐ എം ഡി യുടെ നിർദേശം.

%d bloggers like this: