ഐ എം ഡി ഭൂപടങ്ങൾ

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കടൽപ്പണിക്കർ പോകരുതെന്ന് ഐ എം ഡി.

സൂചികയിൽ ചാരനിറ ഭാഗങ്ങളിലെ കാറ്റിന്റെ വേഗത 40 – 50 കിലോമീറ്റർ വരെ. പെട്ടെന്ന് 60 കി മി വേഗതവരെയാകാം.
ആകാശനീല ഭാഗങ്ങളിലെ കാറ്റിന്റെ വേഗത 80 – 90 കിലോമീറ്റർ വരെ. പെട്ടെന്ന് 100 കി മി വേഗതവരെയാകാം.
ചുവന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ കാറ്റിന്റെ വേഗത 130 – 140 കിലോമീറ്റർ വരെ. പെട്ടെന്ന് 150 കി മി വേഗതവരെയാകാം

%d bloggers like this: