ഇൻകോയ്‌സ് ഭൂപടങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള തിരമാലയുടെയും കാറ്റിന്റെയും സാധ്യതകൾ ഇൻകോയിസ് തയ്യാറാക്കിയത്.

അറബിക്കടലിലെ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും (മീറ്റർ/ സെക്കന്റ്) ദിശയും

അറബിക്കടലിലെ തിരമാലയുടെ ഉയരവും (മീറ്റർ) ദിശയും

%d bloggers like this: