മൺസൂൺ മാഗസിൻ

ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച തൂത്തൂർ എന്ന മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാം. ഒപ്പം മീൻപിടുത്തം പൂർണമായും നിരോധിച്ച സർക്കാരിനോട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചിലത് ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ട്. കേൾക്കാം, റേഡിയോ മൺസൂൺ മാഗസിൻ പരിപാടിയിൽ…