കാറും കോളും

വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാറ്റിൻറെ വേഗതയും ഗതിയും

കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് മുതൽ മറ്റന്നാൾ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പെട്ടന്നുള്ള കാറ്റിൻറെ വേഗതയും ഗതിയും

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കന്യാകുമാരി ജില്ലകളിഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാറ്റിൻറെ വേഗതയും ഗതിയും

ശ്രദ്ധിക്കുക

ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐഎംഡി, ഇൻകോയിസ്, NCMRWF, ഐഐടി മദ്രാസ്, അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ ഏജൻസികളായ NCEP/NCAR – USA, ECMWF യൂറോപ്പ്, ബ്രിട്ടീഷ് മെറ്റ് ഓഫീസ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രവചന ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയാൻ ഐഎംഡി, ഇൻകോയിസ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പിന്തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

%d bloggers like this: