കാറും കോളും

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സിന്റെയും ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷ പഠന കേന്ദ്രം ഐ എം ഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊച്ചിൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ തയ്യാറാക്കിയത്.

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ കാറ്റിന്റെ സാധ്യത